Fallet Son Do: Riksåklagaren motsätter sig resning

Spår säsong 7

I fredags, 9 oktober 2020, lämnade Riksåklagare Petra Lundh, genom överåklagare Mats Svensson sitt yttrande som Högsta Domstolen begärt in.

Riksåklagaren (RÅ) motsätter sig att HD ska bevilja Son Do resning. 

Det var väntat, det sker så gott som alltid när RÅ ska yttra sig i resningsärenden (det skedde även i Kaj Linnas fall tex.)

Jag tänker inte gå igenom alla 19 sidor i yttrandet men eftersom RÅ nämner Spår vid flera tillfällen är det ändå på sin plats att klarlägga några punkter.

RÅ beskriver händelseförloppet och konstaterar att den enda muntliga bevisning som finns i fallet är de två videoförhör med den 7-åriga pojken som säger sig ha sett sin mamma skjutas ner av Son Do.

Sen går RÅ igenom de tidigare två resningsansökningarna (2014 och 2017) eftersom Son Do vill att det som framkom från dessa också ska läggas ihop med det han nu för fram i denna ansökan. (Så gjorde även Kaj Linna, där godkände HD detta förfarande och det var en ny praxis, innan har HD menat att varje resningsansökan ska ses för sig.)

RÅ skriver bla: 

”Det kan noteras att den granskning av podcasten ”Spår” som i huvudsak ligger till grund för den nu aktuella resningsansökan underkänner advokat BHs beräkning från 2014.”

Det handlar om att vi testade om det är möjligt för en person att köra bil från Son Dos restaurang till brottsplatsen, utföra mordet och sen hinna tillbaka på den tid som garageporten öppnats och stängts. Vi menar att det i och för sig är möjligt men att det är väldigt tajt om tid. Men det är korrekt uppfattat av RÅ.

Sen tar RÅ upp den nya resningsansökan. Och då Spårs granskning.

”Resningsansökan baseras i allt väsentligt på ljud- och bildfiler som distribuerats från och med 2019 i en så kallad podcast med namnet ”Spår”. I fem avsnitt, de flesta med en längd om cirka en timme redogörs för det aktuella ärendet. Kopplingen mellan den nu aktuella resningsansökan och podcasten är påtaglig genom att det på olika ställen i resningsansökan genom fotnoter hänvisas till avsnitt och tider i sändningarna.”

Lite längre ner skriver RÅ:

”Beträffande de hänvisningar i resningsansökan som görs till podsändningen kan helt allmänt sägas att det är svårt att värdera muntliga uppgifter som enbart förekommer i någon form av underhållande eller granskande program. Det går inte att veta om den eller de som gjort programmet medvetet eller omedvetet gett programmet en viss vinkling. Det går inte heller att bedöma vilket material som tagits med i sändningarna och vilket material som valts bort vid redigering.”

Det här är intressant. Det är en legitim fråga, kan man lita på journalister? Och ska man ge bevisvärde åt sådana uppgifter som kommer fram i en intervju? Som exempel har vi ju själva varit med om den intervju Spår gjorde med vittnet ”Nils” och som användes av Kaj Linnas advokat, vid det resningsärendet. Där lade Högsta Domstolen stor vikt vid vad som sades i intervju med journalister.

Men vi ställer oss ofta själva frågan. Går vi i samma fälla som de vi granskar? Vi kritiserar ju polisen för ”confirmation bias” dvs att man för tidigt skaffar sig en teori som man sen söker bekräfta, istället för att hålla sig öppen för alternativa förklaringar. 

Tänk om vi själva gör allt för att istället hitta fel på polisens teori – vi vet ju om att vår story blir ”starkare” ju fler ”fel” vi hittar i polisens story – är då inte frestelsen stor att göra en lite mer vinklad än sann historia?

Detta aktualiseras även i längre ner i RÅs yttrande när man skriver om de tre experter vi låtit analysera de två barnförhören med pojken.

”Podcasten ”Spår” har låtit tre sakkunniga personer ta del av förhören med vittnet PD. Två av dessa fick enligt uppgift läsa utskrifter från förhören med honom och den tredje fick ta del av de inspelade videoförhören. Intervjuer med de tre personerna finns i del 3 av podsändningarna.”

RÅ skriver också:

”Som jag anfört ovan det är svårt att värdera muntliga uppgifter som enbart förekommer i någon form av underhållande eller granskande program. Det går inte att veta om den eller de som gjort programmet medvetet eller omedvetet gett programmet en viss vinkling. Det går inte heller bedöma vilket material som tagits med i sändningarna och vilket material som valts bort vid redigering. Min uppfattning är därför rent principiellt att styrkan i de uppgifter som lämnas i podsändningarna inte går att jämställa med formella sakkunnigutlåtanden. ”

Som kommentar till detta är det för det första intressant att se att när Spår granskat tidschemat och funnit att det kanske håller, alltså när vi är på åklagarens linje, finns det inga kommentarer från RÅ om huruvida vi sysslar med ”en viss vinkling”. Då konstaterar man att vår granskning visat att åklagaren kunde ha rätt.

Men när vi går emot åklagarens linje, kan det alltså inte uteslutas att Spår sysslar med vinklad journalistik eller gör ett urval som ”medvetet eller omedvetet” gör att vi inte är sakliga. 

Nu hade vi ju ändå förberett oss på sådan kritik. Vår granskning ska tåla en granskning.

Därför nöjde vi oss inte med en, eller ens två experter. Vi lät tre experter på barnförhör gå igenom materialet. Om vi nu missuppfattat, eller medvetet gjort våld på dessa intervjuer eller bara gjort slarvig journalistik kring hur vi presenterat dessa experters slutsatser kan ni räkna med att dessa tre personer hade hört av sig med klagomål och krav på rättelse. 

Det har inte skett. 

Eftersom kritiken från de tre experterna är legitim.

RÅ är också inne på den linjen:

”Det ifrågasätts inte att de tre experterna har stora kunskaper inom sina ämnen och att de baserar sina uppgifter på vetenskaplig forskning, men den forskningen var känd sedan lång tid då hovrätten gjorde sin bedömning av de inspelade barnförhören”

RÅ menar här att för att kritiken från dessa experter ska kunna resultera i resning måste det röra sig om nya omständigheter. Men RÅ menar att problemet med barnförhör varit kända redan i domen mot Son Do. 

”Med hänsyn till att de uppfattningar som framkommer i de tre intervjuerna inte utgör någon ny bevisning eller ny omständighet, i den betydelse som lagen kräver kan de enligt min bedömning inte läggas till grund för bedömningen av frågan om resning.”

Det här går att tvista om. Exakt vad visste man 2006 om barnförhör och vad mer vet man nu 2020? 

Det som verkligen borde diskuteras är ju vad experterna säger. I domarna står ju tex att pojkens uppgifter är fria från motstridigheter – men det stämmer ju inte. 

Så är man ute efter att verkligen belysa det här fallet fullt ut borde experterna kallas till en rättssal och höras i en ny rättegång, så får juridiken helt ta över fallet efter oss journalister.

Vidare.

I ett resningsärende är det viktigt att ta reda på om någon ny omständighet tagits fram som kan omkullkasta tidigare föreställningar, det så kallade ”nyhetskravet”. I Son Dos resning handlar det om Spårs samtal med Skatteverket.

”I podsändningen ”Spår” förekommer uppgifter om kontroll hos Skatteverket rörande bland andra några av de personer som är målsägande i målet. Till ansökan om resning har personbilder från Skatteverket avseende fyra personer bifogats.”

RÅ kosntaterar att detta är ny information

”Utdragen från Skatteverkets databaser med information om några av ärendets målsägande och vittnen är däremot att betrakta som nya omständigheter.”

RÅ inser också att detta tyder på skenäktenskap, men det är ju inget som bevisats.

”Uppgifterna om hur TD och TN skilt sig i Vietnam, kommit till Sverige genom att gifta sig med personer i eller med kopplingar till en och samma familj gör att man naturligtvis kan spekulera i om äktenskapen i Sverige ingåtts för skens skull i syfta att erhålla uppehållstillstånd i Sverige. 

Frågan är då om spekulationen om skenäktenskap är en omständighet eller bevis som kan utgöra grund för resning. Enligt min uppfattning utgör uppgiften om äktenskapen inte i sig något bevismedel eller bevisfaktum som har betydelse i målet. Däremot hade uppgiften kunnat ses som hjälpfaktum vid bedömningen av den allmänna trovärdigheten hos några av de personer som hördes i domstolarna för det fall det under rättegångarna ställts frågor om de närmare omständigheterna angående egna och andras äktenskap. Det framgår dock inte av domarna om några sådana frågor ställts eller hur de frågorna i så fall skulle ha besvarats. ”

Det är helt riktigt att det inte framgår i domarna vad som utretts kring exakt hur relationerna mellan personerna kring pojken sett ut. Men i förhören i polisutredningen har flera av dessa personer olika versioner om hur de känner, eller inte känner varandra. Där ljuger minst en av dem kring detta. Varför RÅ inte nämner detta är oklart, kanske för att ett resningsärende bara kan avhandla information i domar och inte i förundersökning? Jag vet faktiskt inte. Men detta är också en omständighet som förtjänar att utredas i en ny rättegång.

För RÅ gör följande bedömning:

”Jag anser att teorierna om skenäktenskap inte har sådan betydelse och relevans för sakfrågan, att den ens nämnvärt påverkar styrkan av den tidigare åberopade bevisningen. Jag anser därför att det inte föreligger skäl för resning enligt huvudregeln.”

Men nämner då inte att om man betänker att flera av dessa vittnen används i domarna för att styrka pojkens trovärdighet. Men enligt de experter vi talat med är det just närstående till barn som är de som påverkar barn mest. Nu kan vi alltså visa att flera personer som vittnat om pojkens trovärdighet egentligen har kopplingar till pojken i form av äktenskap med pojkens mor (offret), som man ljugit om i polisförhör. Fler av de personer som i rätten framställde som släktingar är alltså i själva verket att ses som ”närstående” och därför finns det alltså risk att deras påverkan på pojken varit större än man tidigare trott. Det borde granskas närmare.

Sista stycket i Riksåklagarens yttrande vittnar ändå om att även RÅ räknar med möjligheten att Högsta Domstolen ska vilja titta på det här fallet igen:

”Målsäganden PD biträdde åtalet. För det fall Högsta domstolen överväger att bevilja resning torde domstolen ha att ta ställning till kravet i 5g kap. 6l rättegångsbalken, att resningsansökan ska delges motparten samt att målsägandebiträde bör förordnas.”

Det är fortfarande oklart vad som sker nu. Högsta Domstolen kan begära in ytterligare ett yttrande från Son Dos advokater eller besluta om resning eller ej, baserat på den information man nu fått. När beslut kommer vet vi inte heller men vi håller koll på fallet.

Stockholm 12 oktober 2020

Anton Berg

Fina recensioner i Tyskland

Den tyska översättning av De Aderton (Achtzehn eller 18) hr fått ett mycket fint mottagande i Tyskland.

Mest överraskande är att Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ägnar boken uppmärksamhet. Enligt mitt förlag skriver FAZ mycket sällan om spänningsromaner eller deckare, och när de gör det är det oftast i nedvärderande ordalag. Men Achtzehn klarar jämförelsen med Stieg Larssons Millenium-trilogi och får omdömet ”anakronistiskt charmig” och författaren benämns som ”inte oskicklig”. Enligt min tyska förläggare är det tyska för ”skicklig” och hon menar att recensionen är ”Lysande!”

Senast i raden av uppskattningar är Christian Beisenherz, journalist på WDR (”Västtyska radion”) i Dortmund. Han gör Achtzehn till veckans tips i sin ”Krimi Rund”:

Maxbetyg får boken i ”Schubys Schmöker-Tipp” från ett glansigt magasin som jag tyvärr vet ganska lite om. Men stort tack för fina omdömet. Pageturner är ett betyg jag tar emot med största glädje. Det var vad jag hoppades kunna skriva. Och ”genial spänningsbåge” samt ”storartade karaktärer” gör mig ju närmast förlägen.

Bokrecensenten Sigismund von Dobschütz driver dels en egen bokblogg/instagramkonto ”Buch Besprechung” och publiceras också i flera tyska tidningar. Dobschütz menar att historien ”skickligt blandar historiska fakta med en kriminalhistoria” och att han med ”spänning ser fram emot fortsättningen i nästa bok”.

Fallet Son Do: Högsta Domstolen förordnar Riksåklagaren att yttra sig

Den 9 juni 2020

”Högsta Domstolen förordnar att riksåklagaren ska inkomma med skriftlig förklaring i ärendet.”

Vad innebär detta?

Att Riksåklagaren ombes lämna förklaring är ett första steg mot beslut kring resning för Son Do – även om det inte alls behöver leda till att resning beviljas. 
Men i de fall när resning sker är detta nästan alltid första steget.

För Kaj Linna innebar det till exempel att RÅ kom tillbaka med besked tre månader senare. Då menade RÅ att man INTE tyckte att Linna skulle beviljas resning (vanligtvis det RÅ brukar anse). 

Sen fick Linna yttra sig på detta. 

Sen, ännu flera månader senare, beviljade då Högsta Domstolen resning. 

Så detta är ett första steg men ännu är riktningen alltså oklar.  

Hursomhelst betyder detta att det #spår grävt fram, och som advokat Johan Erikssons (med flera) resningsansökan bygger på, inte går att avfärda juridiskt.

Det måste nu tas på allvar även av Riksåklagaren.

På ett personligt plan känns detta beslut väldigt glädjande. Vi har lagt ned väldigt många timmar på att undersöka fallet och många sena kvällar han jag undrat vad jag gett mig in på. Men Spår verkar vara en pod som behövs i mediasverige. För andra gången på fem år (7 säsonger) har vi trängt in i Högsta Domstolens öron. Det trodde jag aldrig när vi drog igång 2015. Samtidigt känns det bara helt rimligt med tanke på de två fallen.

De Aderton Sveriges tredje mest köpta pocket

Under oktober månad har min roman De Aderton klättrat på topplistorna för pocketböcker i Sverige. Det känns overkligt och fantastiskt roligt. Att ens min egen bok finns bland alla pockets i affärerna, trängs på hyllorna bland King, Nesbö, Tartt, ja alla mina egan hjältar, är ju surrealistiskt och nypa-mig-i-armen-stort.

Men nu hittar den också läsare i en rasande takt.

Under stora delar av oktober månad har den parkerat på andraplatsen på Akdademibokhandelns pocketlista.

Pocket Shop valde ut den till sitt ”Kassatipset” och gav den så här stiligt utrymme på Arlanda (Elin på bilden arbetar på min agentur.)


Den totala pocketförsäljningen hittar man på Svenska Förläggareföreningens hemsida. Där tog sig De Aderton in första veckan i oktober på fjärde plats och har sen klättrat till tredje just nu. Tack till alla er som köper och läser! I vinter börjar jag skriva på fortsättningen och den energi det här ger mig är helt magisk!

Spår vann Bästa Poddproduktion

När Radioakademin höll den branschgemensamma Radio- & poddagen på Münchenbryggeriet i Stockholm delades priset Guldörat ut i åtta kategorier.

Spår vann den stiliga (och tunga!) statyetten i kategorin Årets Poddproduktion.

Så här lyder motiveringen:

Spår har sedan starten satsat på snygga poddproduktioner och den senaste, Brandkärrsmordet, är även den välproducerad i alla detaljer. Ljudet är nära, suggestivt och förstärker känslorna som teamet Anton Berg och Martin Johnson, vill skapa med sin story. Dramaturgin är fulländad i varje avsnitt och bygger upp spänningen, nyfikenheten att lyssna vidare och frågan om vem som egentligen är skyldig till mordet. Det är skickligt, snyggt och njutbart från början till slut.

Spår gör unik ”takeover” på iTunes

Under fem veckors tid kommer Apples iTunes att helt domineras av Spår på det här sättet:

Det har aldrig tidigare skett förut i Europa och beror på ett bra jobb från Acasts sida där man har goda kanaler in hos Apple. Det gör mig oerhört stolt, för jag inser att det här gör man inte med vilken skitpod som helst. Det är fantastisk exponering och att få äga den ger oss möjlighet att nå ut till ännu fler lyssnare.

Jag är tacksam över detta förtroende som Apple visar oss, och det jobb som Acast har lagt ner för att få till detta. Bra citat från Josephine Forssjö hittar ni i denna artikel:

https://www.dagensmedia.se/nyheter/acasts-spar-tar-over-itunes/

Jag vill såklart malla mig något oerhört över detta men det jag egentligen är allra gladast över är att den pod som tar det här steget i Sverige gör det tack vare seriös jävla journalistik. Inget trams, inget framhävande av ego (nåja), inga kändisar eller bullshit. Vi gör Spår för att vi tycker att de här historierna är viktiga och ska få ta tid och plats. Fantastiskt att vi fått fler att ansluta till den idén och ge oss plats och utrymme.

Så. Nu tänker jag hålla mig till att prata innehåll, bevis och sakfrågor om det vi faktiskt undersökt och hittat i Brandkärrsmordet.

Ny säsong av Spår ute nu: ”Brandkärrsmordet”

Vår sjunde säsong av den grävande och granskande podcasten Spår finns ute nu och heter ”Brandkärrsmordet”

2006 mördas en kvinna i sitt kök i en lägenhet i Brandkärr i Nyköping.Polisen blir övertygad om att ett vittne har sett mordet. Kvinnans son ska ha varit i köket och sett en omaskerad man skjuta ihjäl mamman. Pojken är sju år gammal.

I polisförhör pekar pojken ut mördaren. En lokal krögare vid namn Son Do. Polisen hittar ingen teknisk bevisning på platsen. Det enda som binder Son Do till mordet är pojkens utsaga. Ändå döms Son Do till livstids fängelse. Men Son Do har hela tiden nekat till brottet. Spår hittar nya uppgifter som kastar ett annat sken på vad som egentligen kan ha hänt i Brandkärr.

På vår nya hemsida finns mer information om Spår:

www.podcastspar.com

Nytt för i år är att det går att stödja oss ekonomiskt. Om man ger oss 29 kronor får man alla fem avsnitten direkt. Då krävs det att man lyssnar i Acasts app, där finns information om hur det går till att göra detta.

Annars går det såklart att lyssna precis som vanligt via vilken podcast-spelare som helst. Då släpps avsnitten tisdagar under fem veckor.

 

Budkrig om De Aderton i Finland, Norge och Danmark

Spänningsromanen De Aderton har tagit mig med på en oväntat rolig resa. Efter att min debutbok släpptes här hemma i Sverige 6 november har boken nu sålts till förlag i tur och ordning i Finland, Norge och Danmark. I samtliga av dessa länder har fler än ett förlag lagt bud. Enligt människor som kan branschen är det mycket ovanligt när det gäller en debut.

Jag rodnar och jublar och försöker behålla ödmjukheten. Oklart hur det går med det. De här citaten från förlagen är ju ingen hjälp där direkt:

”THE EIGHTEEN is a compulsively readable, intelligent and intricately-plotted thriller that delves into the darkest secrets of Swedish and international history. As an investigative journalist himself, Anton Berg really knows what he is writing about and has delivered an astoundingly assured debut that leaves the reader longing for a sequel. Totally unputdownable!”
—Antti Kasper, Acquiring Editor, Otava (Finland)

Norska Gyldendal förlag var dessutom så intresserade att när de hörde att jag planerar en trilogi – slog de till direkt. Också något jag bör vara stolt över, en treboks-deal med ett av de finare förlagen i Europa!

”I really enjoyed reading DE ADERTON. It is an intriguing thriller, very page turning. The story engaged me in what ”could have been true” situations, where some people would do anything for their own benefits and enrichments. I can absolutely see the comparisons to Stieg Larsson and Dan Brown.”
—Siren Marøy Myklebust, Acquiring Editor, Gyldendal Norsk Forlag 
Fortsätter detta enorma skrytinlägg med omdömet från danska förlaget:
”THE EIGHTEEN is one of the best examples of reviving the Scandinavian crime novel that we’ve read in a long time. In a superb manner, THE EIGHTEEN orchestrates and renews the genre’s best methods, in its portrayal of plot, characters and environments, and the writing is already in this debut on par with legends. For once, the pitch ”Stieg Larsson meets Dan brown” is not only a smart slogan, but an accurate and apt description. And Axel and Stina are two protagonists that we’re already eager to read more about.”
—Andrea Fehlauer, acquiring editor at Hr. Ferdinand/Politikens Forlag (Denmark)

UTÖVER detta har filmbolaget Yellowbird köpt option på filmrättigheter för att utforska möjligheter till film eller TV-serie. Overkligt och såklart underbart roligt!

Boken finns som ljudbok på alla plattformar och går att köpa i bokhandel och på nätet.

Idag släpps min debutroman

Idag släpps konspirationsthrillern ”De Aderton” – äntligen – och jag debuterar officiellt som författare*.

Jag har funderat på det här, vad det innebär att debutera, senaste veckan. Jag har mest gått omkring och velat få ut boken nu. Både ljudbok och den inbundna har varit klar ett tag så jag har varit otålig. Samtidigt har det blivit så stort med bok. Människor hör av sig på sociala medier, som jag inte pratat med på flera år, och säger grattis. Bland vänner, bekanta och familj råder en slags kollektivt upprymd stämning över nyheten om att jag ska bli publicerad.

Jag som gjort hundratals radioprogram. Som nått miljoner lyssnare. Men nu med en bok – blir det plötsligt något större. Något som anses viktigare. Tyngre på något vis.

Fast boken ju egentligen bara är en fantasi och är menad att läsas för det höga nöjets skull.

Jag kan bara förstå det som att respekten för boken som medie är mycket högt. Att man som utgiven författare anses ha passerat ett speciellt nålsöga, att man har blivit utvald. Och det är ju förstås en märkvärdig sak.

Jag hoppas bara att människor som läser kommer tycka om boken. Det har varit roligt (och svårt emellanåt) att skriva ihop historien och människorna som den handlar om.

Bibliotekstjänst har gett den ett varmt välkomnande, kallade den bland annat ”…en oavbrutet fascinerande roman” och det betyder mycket, inte minst som min mamma ofta hade BTJ-häftet hemma och använde det för sina inköp som bibliotekarie.

Igår skrev dessutom Dagens Industri en fantastiskt snäll artikel om boken och kallade den ”…en äkta bladvändare…” som ”…lär bli tv-serie” och spådde att boken ”…tippas bli en bestseller innan jul”.

Overkligt och otroligt roligt.

Boken finns som ljudbok på alla plattformar och går att köpa i bokhandel eller på nätet. Ja jösses.

Ikväll blir det releasefest – bara det gör ju allt större. Vi måste fixa releasefest till nästa säsong av Spår.

 

*) Ja jag vet att det finns en definition av författare som innebär att man måste skriva minst två böcker för att ha rätt att kalla sig just det, men det struntar jag blankt i. För varje bok har ju en författare. Det lärde vi oss av min lågstadiefröken redan på 80-talet. Och om någon har problem med detta får ni ta det med Gunvor. (Och det vill ni inte, det lovar jag. Hon var av den gamla skolan. Började lektionerna med psalm.)